Hjem > Akutt behandling > «Laila K» Dag 1 – Innlagt som øyeblikkelig hjelp på AAN-OUS

«Laila K» Dag 1 – Innlagt som øyeblikkelig hjelp på AAN-OUS

4 september 2009
Del
Skriv en kommentar Gå til kommentarer

For 4 timer siden henviste jeg «Laila K» som øyeblikkelig hjep til Avdeling Avgiftning Narkotika (AAN) ved Oslo Universitetssykehus. Innleggelsesgrunn: opioidavhengighet med sprøytebruk. Hun ble lagt inn uten diskusjon for en time siden. Det er annen gang jeg legger henne inn på AAN dette halvåret. Oslo Universitetssykehus lovet i vinter, etter mediepress, å gi pasienten erstatningsmedisin. og «livslang behandling». Hva skjedde?

AAN-leger forlot pasienten på gaten
Kvinnen i 50-årene har levd på gaten i sommer siden leger ved AAN firkantet og demonstrativt tilsidesatte pasientens ønsker og mine forslag til behandling, og skrev henne ut etter 9 konfliktfylte døgn «mot legens råd» og likevel helt uten behandlingsopplegg eller kontakt med fastlege.

LAR-overlege nekter gi livreddende behandling
I sommer kastet LAR-Øst  pasienten ut av LAR, mot mine protester, og tross at fastlegen gav LAR-Østs overlege Peter Krajci klar beskjed om at pasienten var for ressurskrevende for en fastlege å håndtere i en vanlig allmennpraksis. LAR-Østs eksklusjon savner medisinsk fundament.

Fransiskushjelpen til unnsetning
Oslo Universitetssykehus ved legene i AAN og LAR-Øst satt synsing foran pasientens liv og helbred. I praksis ble pasieten overlatt til seg selv. Jeg mistet straks kontakten med henne inntil i dag, da Fransiskushjelpen klarte å spore henne opp. Hun er altså nå innlagt på AAN.

Helsetilsyn og pasientombudet er kontaktet
Hvordan vil det gå ved denne innleggelsen? Det gjelder å smi mens jernet er varmt. Jeg har sendt brev om viktige momenter for pasientens tverrfaglige behandling, Helsetilsynet og pasientombudet har fått kopi, og vil bli løpende oppdatert.

Utfordrende samhandling stjeler ressurser fra pasienten
Pasienter som lider av opoidavhengighet har store utfordringer og trenger livreddende og skadereduserende tiltak. Vi leger som står i førstelinjen med pasienten har også store utfordringer i samhandlingen med Oslo Universitetssykehus,  hvilket nedenstående brev viser.

Uansett jeg er takknemlig for at AAN-lege har tatt ansvar og lagt inn pasienten. «Laila K» har berget livet og er nå tilgjengelig for videre medisinsk behandling og tverrfaglig samarbeid og med tiden kanskje medikamentfri behandling.


Date: Fri, 4 Sep 2009 12:28:39 +0200
To: nina.larsen@akersykehus.no, post.aiu@akersykehus.no
From: Joe Siri Ekgren <joe@ekgren.no>
Subject: AAN-OUS: vedr pasient [
Cc:  helsetilsynet@fmoa.no, asle.enger@akersykehus.no, post@ombudet.no.
Til leder ved Avdeling Avgiftning Narkotika, Oslo Universitetssykehus,

(kopi til Helsetilsynet OA og Pasientombudet)

Leger ved AAN har tidligere nektet å samarbeide med meg vedr. pasienter som er innlagt, så jeg ber om at ledelsen straks gir kopi til forvakt og overlege Asle Enger (mottok ø-hjelp henvisning av pasient for en time siden).

Jeg har meldt pas.[«Laila K»], som kommer med syketransport antagelig mellom 12-12.30, og beklager at ordinært henvisningsskriv ikke kunne følge med pasienten. Jeg ber om at man tar hensyn til følgende:

1) Dersom pasienten mot formodning ikke blir lagt inn ber jeg om å bli informert FØR pasienten forlater sykehuset, og at pasienten får bli de 45 min det vil ta for noen å hente henne. Jeg understreker at pasienten ikke er i stand til å ta vare på seg selv, og at hennes tilværelse er så kaotisk at det er fare for liv og helse.

I fall hun blir innlagt:

2) Det har tre ganger vært holdt AG[ansvarsgruppe]-møte hos fastlege uten at pas. har møtt. Ved en evt. innleggelse vil det være opportunt å holde et ansvarsgruppemøte med fastlegen, LAR og sosialkontoret i begynnelsen av neste uke for å lage en kortfattet og konkret individuell plan (IP).

3) Det er andre gangen jeg legger inn pasienten og ber om at hun får metadon da buprenorfin behandling ikke har vært vellykket tidligere (pas. deltok i Klinikk Motivasjon eksperimentet). Jeg har ikke forespeilet henne behandling, så det er opp til behandlerne ved avdelingen å bygge opp en god allianse.

4) Hvis pasienten blir innlagt ber jeg om at avdelingen i dag kontakter LAR-Øst slik at LAR-Øst kan gjenopprette hastevedtaket fra februar i år, og pasienten kan trappes opp med metadon inneliggende.  En ny forsert nedtrapping vil være grovt uforsvarlig.

5) Ved forrige innleggelse ble jeg nektet adgang til å møte pasienten på AAN. Gjelder dette fortsatt?

6) Pasienten har gitt meg fullmakt til å innhente helseopplysninger, og denne fullmakten ligger i hennes journal på AAN. Tross dette har leger ved AAN boikottet samhandling slik at jeg ble avskåret fra førstehåndsopplysninger om pasientens tilstand og videre behandling og ble henvist til å snakke med pasienten selv. Det er uprofesjonelt at AAN-leger å henvise meg til å bruke annenhåndsopplysninger fra pasienter med betydelig psykiatrisk komorbiditet. Jeg ber om bekreftelse i dag på at AAN-legers samhandlings-boikott har opphørt.

7) Forøvrig nevnte personalet der pas. bor at pas. skal legges inn på [annet sykehus] om en uke. Skulle det medføre riktighet ville det være nyttig at AAN tok kontakt for å koordinere behandling.

Jeg er takknemlig for vurdering og håper dette er til hjelp slik at pasienten kan få livreddende behandling med erstatningsmedisin.

På forhånd takk for snarlig svar.

Med vennlig hilsen
Joe Siri Ekgren
innleggende allmennlege

  1. Ingen kommentarer enda.
  1. Ingen tilbakespor enda.