Hjem > fengselsmedisin, Varslersak Tromsø fengsel > Tromsø fengsel – straff versus menneskeverd og helse

Tromsø fengsel – straff versus menneskeverd og helse

11 mars 2010
Del
Skriv en kommentar Gå til kommentarer

IsolasjonNoen har etterlyst i motpartens syn i konflikten mellom helsetjenesten og ledelsen ved Tromsø fensgsel Tromsø. Fengselslege Kjetil Karlsen kommenterer slik:

Hei,

Det er inspirerende å se hvilket engasjement folk har for helsetilbud til innsatte i fengsel, og et naturlig og sunt tegn når man etterlyser en balansert fremstilling av saken! Når det gjelder dette med rollen til leder ved Tromsø fengsel, tenker jeg sånn her: Fokus på enkeltpersoner, både undertegnede, fengselslederen eller andre, tar oppmerksomheten vekk fra sakens alvorlige og grunnleggende aspekter. Konflikten i Tromsø fengsel dreier seg om:

  • Innsattes rett til gode og forsvarlige helsetjenester
  • Respekt for medisinskfaglige råd
  • Helsepersonells plikt til å varsle om forhold som setter pasienters liv og helse i fare.

Systemsvikt
Slik jeg ser det, avdekker behandling av varslingen i Tromsø fengsel en alvorlig systemsvikt i kriminalomsorgen og justismyndighetene. Man aner konturene av en etat som heller feier problematiske forhold under teppet, enn å undersøke dem, konkludere, og lære av egne feil. Den som reiser problemstillinger som oppleves som ubehagelige, blir forsøkt disiplinert til taushet.

Full støtte til fengselslederen
I stedet for å undersøke de faktiske forhold det ble varslet om, har fengselsleders overordnede gitt vedkommende full støtte. Regiondirektør i kriminalomsorgen omtaler fengselslederen som en ”dyktig og samvittighetsfull medarbeider”. Etatens høyeste sjef i kriminalomsorgens sentralforvaltning har ikke innhentet sakens sentrale dokumenter, men uttrykker likevel ”full tillit” til fengselslederen. Statsråd Knut Storberget har mottatt advokat John C. Eldens betenkning som konkluderer med at et sentralt dokument undertegnet fengselsleder synes å ha feil dato og faktisk feil innhold. Storberget ble med oppfordret til å rydde opp i forholdene. Han har i stedet konkludert med at saken er grundig behandlet i kriminalomsorgen, og føler seg ”trygg på at de vurderinger som er foretatt har vært forsvarlige”.

Alle beskytter alle
Mistanken om at fengselsleder i Tromsø har gjort seg skyldig i kritikkverdig saksbehandling, og kanskje straffbare handlinger, ble offentlig kjent fra andre kilder enn meg. Når de først er kjent, må fengselslederen naturligvis ha rett til å forsvare seg. Man må holde fast på at hun er uskyldig inntil det motsatte er bevist, og ikke starte en ”heksejakt”. Denne enkeltpersonen er heller ikke betydningsfull. En systemsvikt i et velorganisert maktapparat som er lite lydhør for kritikk, og der ”alle beskytter alle”, er derimot et meget viktig og alvorlig anliggende.

Referanser
Etter at anmeldelsen ble offentlig kjent, uttalte fengselslederen i lokalavisa at hun opplever anmeldelsen som en personlig vendetta, og viste til at alle instanser som hittil har behandlet saken, har frifunnet henne.
http://www.itromso.no/nyheter/article335761.ece

I medlemsbladet for norsk fengsel- og friomsorgsforbund (NFF) finnes tre ganske gode og ballanserte artikler som beskriver fengselskonflikten i Tromsø og de prinsipppene som står på spill. Fengselslederen beskriver sin opplevelse av saken:

Tromsøkonflikten
Uenigheten mellom fengselsleder Liv-Rigmor Eidissen og fengselslege Kjetil Karlsen i Tromsø er godt kjent gjennom lokalavisene og NRK Tromsø. Andre aktører i denne historien er Kriminalomsorgens sentrale forvaltning og Geir Bjørkli, lederen av Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund. http://www.frifagbevegelse.no/aktuell/aktuell_nff/article4088858.ece

Helse eller sikkerhet?
Når det er uenighet mellom fengselslege og fengselsleder om for eksempel soningsavbrudd? Hva da? Hvordan unngå uenighet? Dette var to av spørsmålene som ble reist på et seminar i Oslo 18. februar i år. http://www.frifagbevegelse.no/aktuell/aktuell_nff/article4163719.ece

Fra fengselslegens ståsted
– Fengselslegen skal være fangenes advokat i helsespørsmål, sier sosiolog Marte Rua som har skrevet masteroppgaven ”Fengsel, isolasjon og varetekt sett fra fengselslegens ståsted”.
http://www.frifagbevegelse.no/aktuell/aktuell_nff/article4673707.ece

Med vennlig hilsen,

Kjetil Karlsen, allmennlege og fengselslege. Tromsø, 11. mars 2010.

  1. Ingen kommentarer enda.
  1. Ingen tilbakespor enda.