Arkiv

Poster tagget med ‘fengselslege’

Fengselsleder laget falskt dokument — slipper straff

27 juni 2011 Ingen kommentarer

Har statsansatte immunitet mot rettsforfølgelse?

Fengselsleder tilsidesatte klare legeråd, og pasienten mistet nesten livet. Fengselsleder har lenge påstått at hun hadde konferert med en navngitt psykiater i forkant av sin avgjørelse. Politiet bekrefter at samtalen mellom fengselsleder og psykiater ikke fant sted før selvmordsforsøket. Politiets etterforskning har avdekket at fengselslederen i etterkant har produsert et dokument med feil dato og faktisk feil innhold. Saken er likevel henlagt av politiet, og fengselslederen slipper derfor straff.

Statsadvokaten med kraftig kritikk, men opprettholder henleggelse
Politiet har for andre gang henlagt saken der en tidligere fengselsleder er anmeldt for dokumentforfalskning og grov uforstand i tjenesten. Statsadvokat Erik Stolt-Nielsen i Hordaland har nå avvist en klage på henleggelsen, under henvisning til at «rimelig og forstandig tvil skal komme den mistenkte til gode». Statsadvokaten kommer imidlertid med kraftig kritikk mot fengselet og den tidligere lederen.

Politiet avdekker tilbakedatering, fengselsleder endrer forklaring
Den tidligere fengselslederen besluttet den 13. juni 2006 å tilbakeføre en pasient fra psykiatrisk sykehus til fengsel, mot klare råd fra flere leger som vurderte pasienten som soningsudyktig på grunn av selvmordsfare. Pasienten begikk selvmordsforsøk snart etter at han var tilbake i fengsel, men overlevde. Fengselslederen hevdet lenge at hun i forkant av avgjørelsen hadde drøftet situasjonen med en navngitt psykiater, og hun la frem et dokument datert 13. juni, 2006 som skulle bekrefte dette. Etterforskningen avdekker at

  • samtalen med navngitt psykiater ikke fant sted på det tidspunkt fengselslederen har hevdet
  • fengselslederen laget dokumentet etter selvmordsforsøket og
  • utformet dokumentet som om det var skrevet i «nåtid» og
  • tilbakedaterte dokumentet til 13. juni, 2006

Fengselslederen har under avhør endret sin fremstilling. Hun forklarer tilbakedateringen med at hun tok utgangspunkt i notater skrevet på «gule lapper».


Statsadvokatens  kritikk
– Jeg har sjelden sett en så kraftig kritikk av et fengsel og en leder som i dette vedtaket, sier advokat John Christian Elden, som representerer de 28 legene som står bak anmeldelsen. Han mener statsadvokaten fastslår i henleggelsen at Eidissen har skrevet et falskt dokument, men at statsadvokaten mener at man ikke kan vise at det er gjort med vilje. – Derfor slipper hun straff, sier Elden. Statsadvokatens kritikk er lagt ut her: Statsadvokatens avgjørelse 20. juni 2011 (pdf)

Justismyndighetene tar ikke ansvar, men tilslører uforsvarlige helseforhold
Fengselslege Kjetil Karlsen er overrasket over avgjørelsen, og mener at statsadvokaten ved sitt vedtak skjermer fengselslederen fra å bli holdt ansvarlig for sine handlinger. – Det har også overrasket meg at politiet og justismyndighetene forøvrig har gått så langt for å legge lokk på saken. Til avisa Nordlys sier Karlsen – Vi er mange leger – og andre – som håper at justismyndighetene nå tar ansvar for å utbedre de grove systemfeilene som denne saken har avdekket. Den tidligere fengselslederen uttaler til lokalpressen at hun føler seg helt og holdent renvasket.

Les mer:
Statsadvokatens avgjørelse 20. juni 2011 (pdf)
Omtale på NRK Troms og Finnmark 23. juni 2011

 

 


FAKTABOKS – HISTORIKK

3/4-05: En 31 år gammel kvinne begår selvmord på isolatcelle en uke etter at fengselsledelsen har tilsidesatt fengselsleges råd om overføring til fellesskapsavdeling.

13/6-06: Fengselslederen beslutter at en domfelt mann skal tilbakeføres fra psykiatrisk sykehus til fengsel, til tross for at flere leger har påpekt overhengende selvmordsfare.

14/6-06: Pasienten tilbakeføres til fengsel og begår selvmordsforsøk.

27/9-06: Fengselshelsetjenesten stiller spørsmål om hvilken faglig kompetanse fengselslederen støttet seg til ved avgjørelsen 13/6.

7/2-07: Fengselslederen presenterer et notat fra samtale med en navngitt psykiater, datert 13/6-06.

29/8-08: Kriminalomsorgens sentralforvaltning orienteres om at notatet trolig er forfalsket.  Ingen oppfølgning.

19/3-09: Politimester Truls Fyhn i Tromsø  orienteres, men vil ikke starte etterforskning da det etter hans syn «har formodningen mot seg at en fengselsleder skulle bedrive dokumentfalsk».

21/1-10: Justisminister Knut Storberget orienteres. Han svarer at saken er grundig behandlet, og «føler seg trygg på at de vurderinger som er foretatt har vært forsvarlige».

18/2-10: Riksadvokat Tor-Aksel Busch mottar anmeldelse for dokumentfalsk og grov uforstand i tjenesten. 28 leger og andre står bak anmeldelsen, representert  av høyesterettsadvokat John C. Elden.

28/4-2010: Etter at politimester og statsadvokat i Troms er kjent inhabile, overføres saken til Hordaland, der føstetestatsadvokat Walter Wangberg ber Hordaland politikammer om å behandle anmeldelsen.

7/7-10: Politiet henlegger saken uten etterforskning, «da det antas ikke å være rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold».

8/9-10: Det viser seg at politimester Fyhn har unnlatt å videresende sentrale dokumenter i saken. Elden oversender disse til statsadvokaten i Hordaland.

28/4-11: Statsadvokaten i Hordaland har pålagt politiet å etterforske saken. Politiets konkluderer etterforskningen med «rimelig grunn til å kunne trekke den slutning at det aktuelle notat kan være skrevet på et noe senere tidspunkt  enn den dato som er angitt i notatet». Politiet finner imidlertid ikke bevis for forsett, og «langt mindre noen konkret hensikt av straffbar karakter».

16/6-11: Etter ny klage fra Elden, fastslår førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen at dokumentet er skrevet i etterkant, og at innholdet ikke samsvarer med faktiske forhold. Fengselet og fengselslederen får meget skarp kritikk for uryddig saksbehandling og manglende notoritet. Politiets henleggelse opprettholdes likevel, da statsadvokaten anser det vanskelig å bevise at dokumentforfalskningen er gjort forsettelig. Avgjørelsen er endelig og kan ikke påankes.

Selvmordet i Arendal fengsel

8 mars 2011 1 kommentar

Europarådets fengselsreglement er ikke fulgt, sier advokat Ole Petter Drevland. Han vurderer rettslige skritt etter at Helsetilsynet har henlagt klagesak på selvmord i Arendal fengsel. (Faksimile fra Fædrelandsvennen. Foto: Hallgeir Oftedal)

28. august 2010 om morgenen blir 23-åringen funnet død på cella i Arendal fengsel. Før selvmordet, som skjedde ved hengning, hadde han sittet seks uker isolert i varetekt. Fengselsleder Thor Brekke uttaler samme dag til NRK Sørlandet at alle prosedyrer hadde vært fulgt, og at selvmordet neppe kunne vært unngått.

Vurderer anmeldelse
Advokat Ole Petter Drevland, som representerer de etterlatte, mener at helsetjenesten og fengselsvesenet har sviktet i sin oppfølgning av den innsatte, og at kommunikasjonen mellom instansene har vært mangelfull. Drevland har meldt inn saken til Helsetilsynet, som imidlertid ikke har funnet noe kritikkverdig i oppfølgningen, i følge Fædrelandsvennen 19/2-2011. Drevland karakteriserer Helsetilsynets vurdering som eksempel på offentlig unnfallenhet, og vurderer å følge opp saken med rettslige skritt.

Selvmord i fengsel burde vært unngått
I en radiodebatt på NRK P2 peker advokat Drevland på at innsatte i isolasjon etter Europarådets fengselsreglement skal tilses daglig av helsepersonell. Denne praksis er ikke implementert i Norge. Drevland mener at flere av de selvmord som skjer i Norge hvert år burde ha vært unngått.

Norsk isolasjonspraksis er konvensjonsstridig


Under et debattmøte ved Universitetet i Oslo 28/10-2011 peker fengselslege Kjetil Karlsen på at den norske praksis med varetektsfengsling med isolasjon er konvensjonsstridig. Karlsen hevder at selvmordet i Arendal fengsel var en forutsigbar og forventet følge av denne praksisen.

.

Advokat Drevland i debatt med representanter for kriminalomsorgen og helsevesenet. NRK P2, 8/3-2011.

.

.

Zola-pris til fengselslege Karlsen. NRK P2 Sånn er Livet 13/1-2011.

15 januar 2011 Ingen kommentarer

Foreningen til fremme av sivilt mot deler hvert år – på denne dagen – ut Zola-prisen til personer som åpent og uredd arbeider mot overgrep på menneskeverd og rettssikkerhet i Norge.

13. januar er nemlig årsdagen for forfatteren Emile Zolas artikkel i 1898, «Jeg anklager», som til slutt ga oppreisning til løytnant Dreyfus.

I år går Zola- prisen til Kjetil Karlsen, fengselslegen som blant annet varslet om ulovlig bruk av isolat – som har ført til psykoser, selvmordsforsøk og selvmord.

Vår reporter Kirsti Kraft har møtt prisvinneren – som først går tilbake til en vakt på fengselet en sommer for flere år siden.

Programleder: Lise Borchgrevink Produsent: Jan Terje Østerberg (NRK P2 Sånn er livet, 13. januar 2011).

Hør radiosendingen (del 1).

Hør radiosendingen (del 2).

Prestisjefylt pris for sivilt mot til fengselslege Karlsen

13 januar 2011 1 kommentar
Fengselslege Kjetil Karlsen får Zola-prisen for sivilt mot 2011.

Fengselslege Kjetil Karlsen får Zola-prisen for sivilt mot 2011.

Fengselslege Kjetil Karsen er hedret med Zola-prisen for sivilt mot 2011. Utdelingen fant sted ved Nobelinstituttets lokaler den 13. januar, på årsdagen for forfatteren Emile Zolas artikkel «Jeg anklager» fra 1898.

Hedres for sivilt mot
Fengselslege Kjetil Karlsen er tildelt den prestisjefylte Zola-prisen 2011 melder Nordlys/NTB 13/1-2011. Karlsen hedres for sitt sivile mot, etter å ha varslet fra om dramatiske følger etter at medisinske råd ble tilsidesatt ved Tromsø fengsel. Dette melder Dagens Medisin 12/1-2011.

Mennesekeverd og demokrati
Zola-prisen deles ut av Foreningen til fremme av sivilt mot til “personer som åpent og uredd har avdekket eller motarbeidet forhold som truer menneskeverd, demokrati og rettssikkerhet i Norge”. Til avisa iTromsø 13/1-2011 uttaler Karlsen at han håper at pristildelingen kan bidra til en verdig avslutning av konflikten ved Tromsø fengsel, og at innsatte i fengsler skal være sikret et godt og forsvarlig helsetilbud.

Imponerende engasjement
President i Den Norske Legeforening Torunn Janbu deltok ved prisudelingen. I følge Legeforeningens hjemmesider 14/1-2011 er Janbu stolt over tildelingen og over Karlsens langvarige og imponerende engasjement for innsatte i norske fengsler. 

«Det er svært krevende å være varsler og å stå i den konflikten som deretter kan oppstå. Det står respekt av den innsatsen Karlsen har gjort» uttaler leder Knut Aarbakke på hjemmesidene Akademikerne den 18/1-2011.

Frittalende om fengselsforhold
I en uttalelse til Morgenbladet 14/1-2011 kritiserer Karlsen den særnordiske ordningen med varetektsfengsling med full isolasjon. Han peker på at det er belastende å varsle fra om kritikkverdige forhold innen fengselet.

Varsleren fra fengselet
Det er ytterst sjelden at personer som virker i våre fengsler opptrer som varslere, skriver professor emeritus Thomas Mathiesen i en kronikk i Klassekampen 13/1-2011. Derfor er det mer enn prisverdig at fengselslege Kjetil Karlsen har stått opp med klar og tapper tale.

Våre hverdagshelter
Hva er mot? Svaret får vi ved å se på listen over de siste års Zola-prisvinnere, skriver ansvarlig redaktør Dag Herbjørnsrud i en lederartikkel i Ny Tid 14/1-2011. Tidligere vinnere av prisen er blant annet journalist og etterforsker Tore Sandberg (2005), tannlegeassistent Tordis Stigen Klausen (2006) og Siemens-varsler Per Yngve Monsen (2007).

Arbeidstilsynet avdekker omfattende arbeidsmiljøproblemer i Tromsø kommune i kjølvannet av fengselskonflikten

11 november 2010 Ingen kommentarer

Fengselskonflikt en av mange arbeidsmiljø-lovbrudd i Tromsø kommune. Fagforbund-leder Bjørn Willumsen, hovedverneombud Håvard Seandberg. Fagbladet 27/9/10.

Behandlingen av fengselslege Karlsen har vist seg å være toppen på et isfjell av arbeidsmiljøkriminalitet i Tromsø kommune. Arbeidstilsynet har gjennomført et omfattende tilsyn i kommunen. Det er avdekket sviktende varslervern, mangelfulle rutiner for konflikthåndtering og slett håndtering av helse- miljø- og sikkerhet. Karslen påpeker i en kronikk i Nordlys at kommunen står overfor en betydelig oppgave med å sikre et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø.

Brutalt arbeidmiljø
– Årsaken til de manglene som er beskrevet i Arbeidstilsynets rapporter er å finne i mangelfull kompetanse, og i en arroganse og en brutalitet i rådmannens Les mer…

Statsadvokat Wangberg: Fengselslederen skal etterforskes

13 september 2010 Ingen kommentarer

Statsadvokat Walter Wangberg har besluttet at tidligere leder ved Tromsø fengsel skal etterforskes under mistanke om dokumentfalsk.

Den tidligere lederen ved Tromsø fengsel skal etterforskes under mistanke om dokumentfalsk. Statsadvokat Walter Wangberg pålegger politiet i Hordaland å avhøre den tidligere fengselslederen, innhente medisinske journalopplysninger, og iverksette annen etterforskning for å avgjøre om et omstridt dokumentet er et falsum. Politiet har tidligere henlagt anmeldelsen uten etterforskning.

– Jeg er overhodet ikke overrasket. Det er innlysende at dette forholdet skal etterforskes, sier advokat John Chr. Elden til iTromsø 10/9-2010.

– Saken er tjent med at forholdene vi har anmeldt, omsider blir etterforsket på en forhåpentligvis forsvarlig måte. Den lange ventetiden har vært en unødvendig belastning for alle parter i saken, sier fengselslege Kjetil Karlsen til NTB/NRK 9/9-2010.

Intervju med fengselslege Karlsen på NRK Tromsnytt 10/9-2010

Fengselssaken i Tromsø: her kan du lese anmeldelsen.

29 august 2010 Ingen kommentarer

Nrk/NTB: 28 leger fra hele landet ber politiet omgjøre henleggelsen av saken der en tidligere fengselsleder i Tromsø er anmeldt for dokumentfalsk. Tidligere i sommer henla Hordaland politidistrikt anmeldelsen fordi det «ikke antas å være rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold». Saken ble henlagt uten etterforskning.

Dokumentfalsk
Anmeldelsen kom etter at en innsatt i Tromsø fengsel i juni 2008 forsøkte å ta sitt eget liv på cella. En uke før selvmordsforsøket ble han innlagt på psykiatrisk sykehus på grunn av overhengende selvmordsfare. I et notat som fengselslederen selv skrev går det fram at hun har fått råd fra en psykiater og fungerende overlege ved Åsgård sykehus om at mannen kunne fortsette å sone. Det er dette notatet fengselslege Kjetil Karlsen og de 27 anmelderne hevder må være et falsum.

Lemfeldig politiarbeid
Da advokat John Christian Elden i henleggelsesnotatet fra Hordaland finner at politiet vurderer det som for dyrt å gjennomføre etterforskning, ble han ytterligere overbevist om at det han fra før av oppfattet som en alvorlig og prinsipiell sak måtte ankes. Til  Nrk/NTB 29/8-2010 kommenterer Elden saken slik:

– Dette er uholdbart. Man kan ikke først flytte saken fra Tromsø til Bergen på grunn av inhabilitet, og deretter si at det er for dyrt å etterforske den fra Bergen. Henleggelsen virker lemfeldig og gir inntrykk av at man ønsker å beskytte politi og fengselsvesen hvis de gjør feil. Det var neppe dette som var meningen da Riksadvokaten ba om at det ble oppnevnt et settepolitidistrikt et annet sted i landet.

Her kan du lese sakens dokumenter:

Anmeldelse av Tromsø fengsel, 18.02.2010

Politiets henleggelse, 07.07.2010

Anke på henleggelsen, 23.08.2010
.
.

DETTE ER SAKEN
• Fengselslege Kjetil Karlsen mener at leder ved Tromsø fengsels har forfalsket et notat som skal dokumentere at en psykiater vurderte en pasient i stand å bli overført fra psykiatrisk sykehus til fengsel. Den innsatte hengte seg snart etter at han var tilbake i fengselet, og berget så vidt livet.

• Ledelsen ved Tromsø fengsel er anmeldt for dokumentfalsk og grov uforstand i tjenesten. 28 leger, studenter og professorer m.v. fra landet rundt har sluttet seg til anmeldelsen.
• Politiet i Troms ble funnet inhabile, det samme med politiet i Trøndelag. Riksadvokaten besluttet derfor at anmeldelsen skulle behandles i Hordaland.
• Politiet i Hordaland henla saken uten etterforskning den 7. juli 2010 «da det antas ikke å være rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold».

• Politiets henleggelse er anket den 23. august 2010. Advokat John Chr. Elden representerer de 28 anmelderne. 

.

.

Konlikten ved Tromsø fengsel: bakgrunnen

Andre oppslag på BergeLiv om fengselskonfliken

Facebook støttegruppe for fengselslege Kjetil Karlsen

.

.

Sikker på medhold i fengselssaken

10 august 2010 Ingen kommentarer

På vegne av sine klienter anker advokat John Chr. Elden henleggelsen av saken mot ledelsen ved Tromsø fengsel. Faksimile fra iTromsø. Foto: Ronald Johansen.

Politiets henleggelse av anmeldelsen av ledelsen ved Tromsø fengsel for dokumentfalsk vil bli påklaget, sier advokat John Christian Elden til iTromsø.

Politiet inhabile
Ledelsen ved Tromsø fengsel ble tidligere i år anmeldt for dokumentfalsk og grov uforstand i tjenesten. Politiet i Troms ble funnet inhabile, det samme ble politiet i Trøndelag. Riksadvokaten overlot derfor saken til Statsadvokaten i Hordaland.

Saken henlagt uten etterforskning
I juli ble det kjent at politiet i Hordaland hadde henlagt saken – uten etterforskning.

– Sikker på at anke vil føre frem
De 28 personene – professorer, leger og andre fagpersoner som står bak anmeldelsen, vil anke henleggelsen. Advokat John Chr. Elden tar det for gitt at saken blir underkastet videre etterforskning etter at statsadvokaten har mottatt anken.

– Riksadvokatens intensjon med å oppnevne Bergenspolitiet på grunn av det lokale politiets inhabilitet var neppe at saken ikke skulle bli etterforsket av økonomiske hensyn, uttaler Elden til iTromso 10.08.10.

Fengselskonflikten: straff viktigere enn liv og helse?

6 august 2010 Ingen kommentarer

Skal hensynet til straffegjennomføring gå foran hensynet til liv og helse?

Journalistene i gatemagasinet Virkelig: Er det mulig at liv kan gå tapt i en maktkamp mellom ledelse og medisinere i et norsk fengsel?


Tekst: Eirik Junge Eliassen. © Gatemagasinet Virkelig, www.virkelig.no

Varslersaken ved Tromsø fengsel
, artikkel 2 av 8

Etter svært alvorlige hendelser i Tromsø fengsel, varsler fengselslege Kjetil Karlsen myndigheter om det han mener er overprøving av medisinfaglige råd. Selv om saken fortsatt behandles av politi, data- og arbeidstilsyn, har Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) avsluttet saken.

Konklusjonen er etter vår mening svært mangelfull. KSF har Les mer…

Pernille Sørensen f. 20.06.74 – d. 06.04.05.

6 august 2010 Ingen kommentarer

Pernille tidlig i tenårene.

Tekst: Eirik Junge Eliassen. © Gatemagasinet Virkelig, www.virkelig.no
Varslersaken ved Tromsø fengsel, artikkel 3 av 8

Pernilles mamma fikk ikke vite så mye. – Du er i ørska, lamslått. Jeg fikk vite at Pernille hadde en avtale med legen om at hun ikke skulle være isolert. Hun hadde prøvd å ta sitt liv en gang før. I ungdommen, 16-17 år gammel, forteller Pernilles mamma. Les mer…

Pernille Sørensens soning i Tromsø fengsel: – Det måtte gå galt

6 august 2010 Ingen kommentarer

.Soninga kom brått på. Da hun kom dit, ble håpet borte.

Les mer…

Fengselshelse: Hvem har ansvaret for Pernille Sørensens død?

6 august 2010 2 kommentarer

Pernille sitter i fengsel, isolert. Det foreligger legeerklæring og overveldende dokumentasjon på at hun ikke tåler isolasjon. Hun har panikkangst.

Tekst og foto: Eirik Junge Eliassen. © Gatemagasinet Virkelig, www.virkelig.no
Varslersaken ved Tromsø fengsel, artikkel 5 av 8

Beltet hang i klem over denne døra.

Fengselslegen har anbefalt overflytting til annen avdeling der hun kan omgås andre innsatte. Rådene blir ikke fulgt. Pernille henger seg på cella.


Voldtekten

30. desember i 2003 blir Pernille voldtatt og forsøker å ta sitt liv med benzodiasepinet (kraftig angstnedsettende) Xanor. På sykehuset skriver turnuslegen i Pernilles journal:

”Pasienten ankommer til akuttmottaket etter at hennes samboer har varslet AMK. Hun har inntatt Xanor tbl 2mg ca 50 stk. I akuttmottaket forteller pasienten at hun også har forsøkt å sette heroinrester fra bomullsdotter. Ambulansepersonellet forteller at det i hjemmet lå strødd med sprøyter. Pasienten forteller at hun i helgen har vært voldtatt og banket av det hun kaller russisk mafia.(…)Bruker Xanor tbl angivelig for å fordøyve smertene, tok tablettene nå, da hun ikke ønsket å våkne opp igjen, sier at et annet alternativ er å hoppe fra brua, men tbl var lettere tilgjengelig. Vært i kontakt med Les mer…

Legen vs. fengselsledelsen

6 august 2010 Ingen kommentarer

Ett år etter at Pernille Sørensen tok sitt liv, ignorer igjen fengselsledelsen legenes råd. En ny fange henger seg.

Tekst: Eirik Junge Eliassen. © Gatemagasinet Virkelig, www.virkelig.no
Varslersaken ved Tromsø fengsel, artikkel 6 av 8

Fengselsleder Liv-Rigmor Eidissen, Foto: Kristel-Suzann Asche

Fengselslege Kjetil Karlsen, Foto: Eirik Junge Eliassen

Denne gangen heldigvis ikke med dødelig utfall. Betjenter fikk i siste liten avverget at mannen tok sitt liv. Mannen var erklært soningsudyktig av leger innenfor fengselet, psykiatere utenfor murene, og to sakkyndige som hadde uttalt seg før soningen – på grunn av stor selvmordsfare.

Karlsen varsler
Fengselslege Kjetil Karlsen sender i september 2006 et brev til fengselsleder Eidissen, der han mener den nye saken er prinsipielt lik Pernille-saken. Karlsen reiser spørsmål om hvordan kriminalomsorgen vurderer faglige medisinske uttalelser. Han ønsker også at fengselsledelse og fengselshelsetjeneste skal klargjøre sine ansvarsforhold og samarbeidsrutiner lokalt, før saken legges frem for overordnet myndighet. I brevet spør han hvilke konkrete tiltak fengselet gjorde for å begrense selvmordsfaren for vedkommende, etter at de allikevel hadde innkalt han til soning. Han spør også på hvilken måte rådene fra politiets sakkyndige ble etterfulgt.

Karlsen er også opptatt av å kvalitetssikre kriminalomsorgens vurderinger. Fengselsleder svarer ikke. Karlsen purrer 22/10-06, og deretter igjen 21/11-06. 6/2-07: Fengselsleder svarer ved å hevde at helsepersonell hadde gitt motstridende råd. Det vedlegges notat fra en samtale som skulle ha funnet sted mellom en navngitt psykiater og fengselsleder dagen før hengningen. I følge fengselsleder ble pasienten klarert for videre soning i fengsel etter samtalen hun hadde med psykiateren.

Det er dette dokumentet som hevdes å være et falsum, og som Les mer…

Intervju med tidligere fengselsleder

6 august 2010 Ingen kommentarer

– En meget stor del av konflikten handler om fengselslegens manglende vilje til å forholde seg til bestemmelsene i straffegjennomføringsloven.

Tekst: Eirik Junge Eliassen. © Gatemagasinet Virkelig, www.virkelig.no
Varslersaken ved Tromsø fengsel, artikkel 7 av 8

Liv-Rigmor Eidissen. Foto:Kristel-Suzann Aschem

Noen mener du har vært litt hard og utvist for lite ydmykhet som leder. Nå i etterkant, ser du at du kunne håndtert konfliktsakene på et annet vis?

Å være leder er ingen popularitetskonkurranse. Det vil alltid være noen som syns at ting kunne vært gjort annerledes samtidig som andre igjen syns min lederstil er upåklagelig. Jeg har enda til gode å treffe et eneste perfekt og feilfritt menneske. Dette betyr at jeg selvfølgelig ser at jeg kunne ha agert annerledes i ulike situasjoner, men uansett tror jeg Les mer…

Intervju med fengselslegen

6 august 2010 Ingen kommentarer

– Min lojalitet er hos mine pasienter. Hvis jeg ikke protesterte når klare medisinske råd ble tilsidesatt, ville jeg ha sviktet som lege.

Tekst: Eirik Junge Eliassen. © Gatemagasinet Virkelig, www.virkelig.no
Varslersaken ved Tromsø fengsel, artikkel 8 av 8

Fengselslege Kjetil Karlsen. Foto: Eirik Junge Eliassen

Noen mener du har vært steil og utvist for lite ydmykhet for systemet. Nå i etterkant, ser du at du kunne håndtert konflikten på et annet vis?

Min lojalitet er hos mine pasienter. Hvis jeg ikke protesterte når klare medisinske råd ble tilsidesatt, ville jeg ha sviktet som lege. De viktige avgjørelsene i løpet av konflikten har jeg tatt i samråd med betrodde kollegaer og advokaten min. Når jeg ser tilbake, tror jeg ikke vi har gjort alvorlige feilvurderinger.

Denne konflikten må ha vært tøff for deg. Hvordan har den innvirket på deg?

Det har vært slitsomt og gått ut over nattesøvnen i perioder. Spesielt i starten, da det var mye offentlig kritikk mot fengselshelsetjenesten og mot meg. Samtidig har jeg opplevd tydelig og uredd støtte, noen ganger fra mennesker jeg aldri har møtt. Det er fint å være tilbake på jobb etter utestengelsen, og å treffe igjen pasientene mine. Samarbeidet med betjentene og den nye fengselslederen er godt og uproblematisk.

Kan du si noe om ditt forhold til fengselsleder Eidissen? (Har samarbeidet mellom deg og Eidissen vært preget av tillit? Har du noen kontakt med Eidissen i dag?)

Det var vanskelig å etablere en ryddig samarbeidsform mellom Les mer…

Tromsø kommune under tilsyn for varsler-mobbing

12 mai 2010 1 kommentar

TAP FOR SAMFUNNET: Konsekvensene er store når kommunen ikke tar varslere og mobbeofre i arbeidslivet på alvor., skriver Fagforbundet i Troms. Anti mobbetog på Storslett. Foto: Ola Solvang, Nordlys

TAP FOR SAMFUNNET: Konsekvensene er store når kommunen ikke tar varslere og mobbeofre i arbeidslivet på alvor., skriver Fagforbundet i Troms. Anti mobbetog på Storslett. Foto: Ola Solvang, Nordlys

iTromsø 26.03.10 (PDF): Hovedverneombudet i Tromsø kommune har gått inn med tyngde i konflikten ved Tromsø fengsel til støtte for fengselslege Kjetil Karlsen. I et åtte sider langt brev til Arbeidstilsynet påpekes en rekke brudd på arbedsmiljølovgivningen, og konkrete eksempler på trusler og represalier fra Tromsø kommune mot Karlsen.

NRK Nordnytt 30.03.10 (lenke),
(PDF ): Allmennleger i Tromsø varsler om arbeidsmiljøkriminaltet i Tromsø kommune. Lege Steinar Robertsen forteller at ansatte blir støtet ut fra arbeidsplassen, og føler seg uønsket. Det dårlige arbeidsmiljøet medfører sykdom og arbeidsuførhet. På grunnlag av flere tips og henvendelser har Arbeidstilsynet besluttet å granske arbeidsmiljøet i Tromsø kommune. Kommunalråd Eva T. Olsen i Tromsø kommune hevder at arbeidsmiljø og varslervern er godt, og at de fleste problemene skyldtes en enkeltperson, nemlig Les mer…

Riksadvokaten gir varslerlege medhold: dokumentfalsk blir politisak

15 april 2010 1 kommentar

Den 10. april melder VG (PDF) at riksadvokaten har  bedt Trøndelag statsadvokatembeter om å overføre saken til politidistrikt i Trøndelag. Tidligere fengselsleder i Tromsø fengsel er anmeldt for å ha forfalsket et dokument for å forsvare sin tilsidesettelse av medisinskfaglige råd i en konkret sak Førstestatsadvokat Bjørn K. Soknes har nå ansvaret for etterforskning av en dokumentforfalskning som:

  • Tromsø-politimester Fyhn fraråder å etterforske
  • Statsadvokaten i Troms forholder seg passiv
  • Statens Helsetilsyn fraskriver seg ansvar
  • Kriminalomsorgen og Justisdepartementet nekter å innhente fakta
  • Justisminister Storberget uttrykker «full tillit» til Kriminalomsorgen

«Het potet» er et nærliggende uttrykk for denne politisk betente saken som Tromsø kommune og justismyndighetene har forsøkt å legge død. Riksadvokat Busch har nå bedt om at saken sees på ved et annet politidistrikt enn Tromsø.  At granskning legges til et annet fylke skyldes visstnok ikke inhabilitet men «hensiktsmessighetsgrunner» – hva nå det måtte bety. Det er  interessant når jurister, forkjempere for presis sprogbruk, tyr til ulne floskler.

Fengselslege-varsler Kjetil Karlsen får massiv støtte fra lokal tillitsvalgt, mange kollegaer, 2453 Facebook supportere, høyesterettsadvokat John Christian Elden, og nå også forsiktig medhold fra riksadvokat Tor-Aksel Busch.

-Dømt til friheltsberøvelse, ikke til å miste liv og helse

29 mars 2010 Ingen kommentarer
29_03_10_VG-faksimilie

(Faksimilie VG 29.03.10)

VG-artikkel 29.03.10 (PDF) gir stemme til en innsatt som forteller en sterk historie om hvordan han under soning av en beskjeden dom forsøkte å begå selvmord  og såvidt berget livet.

Professor Mads Gilbert er sterkt kritisk til en praksis der fengselsleder uten medisinsk kompetanse tilsidesetter fengselslegens vurdering. Justisminister Storberget har avvist å granske sakene nærmere, og riksadvokaten har bedt om uttalelse fra statsadvokaten i Troms. Spørsmålet henger i luften: hvem skal ha ansvaret for innsattes helse? Innsattes påføres en tilleggs-straff når soning i fengsel går ut over liv og helse. En slik tilsidesettelse av elemetære menneskerettigheter hører ikke hjemme i et sivilisert samfunn.

Statsråden må rydde opp!

20 mars 2010 Ingen kommentarer
VG Systemsvikt faksimile

(Faksimile fra VG, 19/3-2010, side 38-39)


Mot legens råd ble 30-åringen sittende isolert i varetektscelle. Noen dager senere henger hun seg. Et år senere henger en 50-årig mann seg i det samme fengselet. Hans liv berges ved en tilfeldighet. Helsetilbud og rettssikkerhet i fengsel er en følsom indikator Les mer…

Tromsø fengsel – straff versus menneskeverd og helse

11 mars 2010 Ingen kommentarer

IsolasjonNoen har etterlyst i motpartens syn i konflikten mellom helsetjenesten og ledelsen ved Tromsø fensgsel Tromsø. Fengselslege Kjetil Karlsen kommenterer slik:

Hei,

Det er inspirerende å se hvilket engasjement folk har for helsetilbud til innsatte i fengsel, og et naturlig og sunt tegn når man etterlyser en balansert fremstilling av saken! Når det gjelder dette med rollen til leder ved Tromsø fengsel, tenker jeg sånn her: Fokus på enkeltpersoner, både undertegnede, fengselslederen eller andre, tar oppmerksomheten vekk fra Les mer…

Myndighetene tause, men 500 Facebook-supportere støtter varslerlegen

9 mars 2010 1 kommentar

Faksimilie: Nordlys 24.5.08, Foto: STIAN SAUR, Tekst: TORE LETVIK,

Faksimilie: Dagsavisen 24.5.08,

Facebook 08.03.10: Støttegruppe for fengselslege Kjetil Karlsen opprettes, og 09.03.10, kl. 21.56 teller støttegruppen 524 medlemmer. Menigmann ser overgrepene justis- og helsemyndighetene ikke ønsker å se.

Bergens tidende 04.03.10: Vi ha klare linjer for syke fanger (PDF). Psykiater Karsten Kronholm uttaler seg om bakgrunnen for politianmeldelsen. Kriminalomsorgens sentralforvaltning erkjenner at konflikten ved Tromsø fengsel reiser problemstillinger «som bør vurderes nærmere». Det har ikke lyktes avisen å få noen kommentar fra Helsedirektoratet.

Se også samling av dokumentasjon og artikler vedr. varsler-saken ved Tromsø fengsel.