Arkiv

Poster tagget med ‘Pernille Sørensen’

Fengselsleder laget falskt dokument — slipper straff

27 juni 2011 Ingen kommentarer

Har statsansatte immunitet mot rettsforfølgelse?

Fengselsleder tilsidesatte klare legeråd, og pasienten mistet nesten livet. Fengselsleder har lenge påstått at hun hadde konferert med en navngitt psykiater i forkant av sin avgjørelse. Politiet bekrefter at samtalen mellom fengselsleder og psykiater ikke fant sted før selvmordsforsøket. Politiets etterforskning har avdekket at fengselslederen i etterkant har produsert et dokument med feil dato og faktisk feil innhold. Saken er likevel henlagt av politiet, og fengselslederen slipper derfor straff.

Statsadvokaten med kraftig kritikk, men opprettholder henleggelse
Politiet har for andre gang henlagt saken der en tidligere fengselsleder er anmeldt for dokumentforfalskning og grov uforstand i tjenesten. Statsadvokat Erik Stolt-Nielsen i Hordaland har nå avvist en klage på henleggelsen, under henvisning til at «rimelig og forstandig tvil skal komme den mistenkte til gode». Statsadvokaten kommer imidlertid med kraftig kritikk mot fengselet og den tidligere lederen.

Politiet avdekker tilbakedatering, fengselsleder endrer forklaring
Den tidligere fengselslederen besluttet den 13. juni 2006 å tilbakeføre en pasient fra psykiatrisk sykehus til fengsel, mot klare råd fra flere leger som vurderte pasienten som soningsudyktig på grunn av selvmordsfare. Pasienten begikk selvmordsforsøk snart etter at han var tilbake i fengsel, men overlevde. Fengselslederen hevdet lenge at hun i forkant av avgjørelsen hadde drøftet situasjonen med en navngitt psykiater, og hun la frem et dokument datert 13. juni, 2006 som skulle bekrefte dette. Etterforskningen avdekker at

  • samtalen med navngitt psykiater ikke fant sted på det tidspunkt fengselslederen har hevdet
  • fengselslederen laget dokumentet etter selvmordsforsøket og
  • utformet dokumentet som om det var skrevet i «nåtid» og
  • tilbakedaterte dokumentet til 13. juni, 2006

Fengselslederen har under avhør endret sin fremstilling. Hun forklarer tilbakedateringen med at hun tok utgangspunkt i notater skrevet på «gule lapper».


Statsadvokatens  kritikk
– Jeg har sjelden sett en så kraftig kritikk av et fengsel og en leder som i dette vedtaket, sier advokat John Christian Elden, som representerer de 28 legene som står bak anmeldelsen. Han mener statsadvokaten fastslår i henleggelsen at Eidissen har skrevet et falskt dokument, men at statsadvokaten mener at man ikke kan vise at det er gjort med vilje. – Derfor slipper hun straff, sier Elden. Statsadvokatens kritikk er lagt ut her: Statsadvokatens avgjørelse 20. juni 2011 (pdf)

Justismyndighetene tar ikke ansvar, men tilslører uforsvarlige helseforhold
Fengselslege Kjetil Karlsen er overrasket over avgjørelsen, og mener at statsadvokaten ved sitt vedtak skjermer fengselslederen fra å bli holdt ansvarlig for sine handlinger. – Det har også overrasket meg at politiet og justismyndighetene forøvrig har gått så langt for å legge lokk på saken. Til avisa Nordlys sier Karlsen – Vi er mange leger – og andre – som håper at justismyndighetene nå tar ansvar for å utbedre de grove systemfeilene som denne saken har avdekket. Den tidligere fengselslederen uttaler til lokalpressen at hun føler seg helt og holdent renvasket.

Les mer:
Statsadvokatens avgjørelse 20. juni 2011 (pdf)
Omtale på NRK Troms og Finnmark 23. juni 2011

 

 


FAKTABOKS – HISTORIKK

3/4-05: En 31 år gammel kvinne begår selvmord på isolatcelle en uke etter at fengselsledelsen har tilsidesatt fengselsleges råd om overføring til fellesskapsavdeling.

13/6-06: Fengselslederen beslutter at en domfelt mann skal tilbakeføres fra psykiatrisk sykehus til fengsel, til tross for at flere leger har påpekt overhengende selvmordsfare.

14/6-06: Pasienten tilbakeføres til fengsel og begår selvmordsforsøk.

27/9-06: Fengselshelsetjenesten stiller spørsmål om hvilken faglig kompetanse fengselslederen støttet seg til ved avgjørelsen 13/6.

7/2-07: Fengselslederen presenterer et notat fra samtale med en navngitt psykiater, datert 13/6-06.

29/8-08: Kriminalomsorgens sentralforvaltning orienteres om at notatet trolig er forfalsket.  Ingen oppfølgning.

19/3-09: Politimester Truls Fyhn i Tromsø  orienteres, men vil ikke starte etterforskning da det etter hans syn «har formodningen mot seg at en fengselsleder skulle bedrive dokumentfalsk».

21/1-10: Justisminister Knut Storberget orienteres. Han svarer at saken er grundig behandlet, og «føler seg trygg på at de vurderinger som er foretatt har vært forsvarlige».

18/2-10: Riksadvokat Tor-Aksel Busch mottar anmeldelse for dokumentfalsk og grov uforstand i tjenesten. 28 leger og andre står bak anmeldelsen, representert  av høyesterettsadvokat John C. Elden.

28/4-2010: Etter at politimester og statsadvokat i Troms er kjent inhabile, overføres saken til Hordaland, der føstetestatsadvokat Walter Wangberg ber Hordaland politikammer om å behandle anmeldelsen.

7/7-10: Politiet henlegger saken uten etterforskning, «da det antas ikke å være rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold».

8/9-10: Det viser seg at politimester Fyhn har unnlatt å videresende sentrale dokumenter i saken. Elden oversender disse til statsadvokaten i Hordaland.

28/4-11: Statsadvokaten i Hordaland har pålagt politiet å etterforske saken. Politiets konkluderer etterforskningen med «rimelig grunn til å kunne trekke den slutning at det aktuelle notat kan være skrevet på et noe senere tidspunkt  enn den dato som er angitt i notatet». Politiet finner imidlertid ikke bevis for forsett, og «langt mindre noen konkret hensikt av straffbar karakter».

16/6-11: Etter ny klage fra Elden, fastslår førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen at dokumentet er skrevet i etterkant, og at innholdet ikke samsvarer med faktiske forhold. Fengselet og fengselslederen får meget skarp kritikk for uryddig saksbehandling og manglende notoritet. Politiets henleggelse opprettholdes likevel, da statsadvokaten anser det vanskelig å bevise at dokumentforfalskningen er gjort forsettelig. Avgjørelsen er endelig og kan ikke påankes.

Gatemagasinet «Virkelig»: Varslersaken ved Tromsø fengsel (1 av 8)

6 august 2010 14 kommentarer

Forside gatemagasinet Virkelig, våren 2010

«Redaktør Eirik Junge Eliassen og hans team har jobbet intenst i et halvt år med å sette seg inn i maktkampen i Tromsø fengsel. Les den rystende dokumentaren om konflikten som spiller russisk rulett med de innsattes helse.»

Hovedartikkel fengselshelse:
Hvem har ansvaret for Pernille Sørensens død?

Artikkelserien i «Virkelig» Last ned tema-nummeret  som en PDF 1,1 Mb) eller les nettversjon av artiklene:

Pernille Sørensen
f. 20.06.74 – d. 06.04.05.

Legen vs. fengselsledelsen

Intervju med fengselslege Kjetil Karlsen

Intervju med tidligere fengselsleder Liv-Rigmor Eidissen

Pernille Sørensens soning: -Det måtte gå galt

Fengselskonflikten: straff viktigere enn liv og helse? Les mer…

Fengselskonflikten: straff viktigere enn liv og helse?

6 august 2010 Ingen kommentarer

Skal hensynet til straffegjennomføring gå foran hensynet til liv og helse?

Journalistene i gatemagasinet Virkelig: Er det mulig at liv kan gå tapt i en maktkamp mellom ledelse og medisinere i et norsk fengsel?


Tekst: Eirik Junge Eliassen. © Gatemagasinet Virkelig, www.virkelig.no

Varslersaken ved Tromsø fengsel
, artikkel 2 av 8

Etter svært alvorlige hendelser i Tromsø fengsel, varsler fengselslege Kjetil Karlsen myndigheter om det han mener er overprøving av medisinfaglige råd. Selv om saken fortsatt behandles av politi, data- og arbeidstilsyn, har Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) avsluttet saken.

Konklusjonen er etter vår mening svært mangelfull. KSF har Les mer…

Pernille Sørensen f. 20.06.74 – d. 06.04.05.

6 august 2010 Ingen kommentarer

Pernille tidlig i tenårene.

Tekst: Eirik Junge Eliassen. © Gatemagasinet Virkelig, www.virkelig.no
Varslersaken ved Tromsø fengsel, artikkel 3 av 8

Pernilles mamma fikk ikke vite så mye. – Du er i ørska, lamslått. Jeg fikk vite at Pernille hadde en avtale med legen om at hun ikke skulle være isolert. Hun hadde prøvd å ta sitt liv en gang før. I ungdommen, 16-17 år gammel, forteller Pernilles mamma. Les mer…

Pernille Sørensens soning i Tromsø fengsel: – Det måtte gå galt

6 august 2010 Ingen kommentarer

.Soninga kom brått på. Da hun kom dit, ble håpet borte.

Les mer…

Fengselshelse: Hvem har ansvaret for Pernille Sørensens død?

6 august 2010 2 kommentarer

Pernille sitter i fengsel, isolert. Det foreligger legeerklæring og overveldende dokumentasjon på at hun ikke tåler isolasjon. Hun har panikkangst.

Tekst og foto: Eirik Junge Eliassen. © Gatemagasinet Virkelig, www.virkelig.no
Varslersaken ved Tromsø fengsel, artikkel 5 av 8

Beltet hang i klem over denne døra.

Fengselslegen har anbefalt overflytting til annen avdeling der hun kan omgås andre innsatte. Rådene blir ikke fulgt. Pernille henger seg på cella.


Voldtekten

30. desember i 2003 blir Pernille voldtatt og forsøker å ta sitt liv med benzodiasepinet (kraftig angstnedsettende) Xanor. På sykehuset skriver turnuslegen i Pernilles journal:

”Pasienten ankommer til akuttmottaket etter at hennes samboer har varslet AMK. Hun har inntatt Xanor tbl 2mg ca 50 stk. I akuttmottaket forteller pasienten at hun også har forsøkt å sette heroinrester fra bomullsdotter. Ambulansepersonellet forteller at det i hjemmet lå strødd med sprøyter. Pasienten forteller at hun i helgen har vært voldtatt og banket av det hun kaller russisk mafia.(…)Bruker Xanor tbl angivelig for å fordøyve smertene, tok tablettene nå, da hun ikke ønsket å våkne opp igjen, sier at et annet alternativ er å hoppe fra brua, men tbl var lettere tilgjengelig. Vært i kontakt med Les mer…

Legen vs. fengselsledelsen

6 august 2010 Ingen kommentarer

Ett år etter at Pernille Sørensen tok sitt liv, ignorer igjen fengselsledelsen legenes råd. En ny fange henger seg.

Tekst: Eirik Junge Eliassen. © Gatemagasinet Virkelig, www.virkelig.no
Varslersaken ved Tromsø fengsel, artikkel 6 av 8

Fengselsleder Liv-Rigmor Eidissen, Foto: Kristel-Suzann Asche

Fengselslege Kjetil Karlsen, Foto: Eirik Junge Eliassen

Denne gangen heldigvis ikke med dødelig utfall. Betjenter fikk i siste liten avverget at mannen tok sitt liv. Mannen var erklært soningsudyktig av leger innenfor fengselet, psykiatere utenfor murene, og to sakkyndige som hadde uttalt seg før soningen – på grunn av stor selvmordsfare.

Karlsen varsler
Fengselslege Kjetil Karlsen sender i september 2006 et brev til fengselsleder Eidissen, der han mener den nye saken er prinsipielt lik Pernille-saken. Karlsen reiser spørsmål om hvordan kriminalomsorgen vurderer faglige medisinske uttalelser. Han ønsker også at fengselsledelse og fengselshelsetjeneste skal klargjøre sine ansvarsforhold og samarbeidsrutiner lokalt, før saken legges frem for overordnet myndighet. I brevet spør han hvilke konkrete tiltak fengselet gjorde for å begrense selvmordsfaren for vedkommende, etter at de allikevel hadde innkalt han til soning. Han spør også på hvilken måte rådene fra politiets sakkyndige ble etterfulgt.

Karlsen er også opptatt av å kvalitetssikre kriminalomsorgens vurderinger. Fengselsleder svarer ikke. Karlsen purrer 22/10-06, og deretter igjen 21/11-06. 6/2-07: Fengselsleder svarer ved å hevde at helsepersonell hadde gitt motstridende råd. Det vedlegges notat fra en samtale som skulle ha funnet sted mellom en navngitt psykiater og fengselsleder dagen før hengningen. I følge fengselsleder ble pasienten klarert for videre soning i fengsel etter samtalen hun hadde med psykiateren.

Det er dette dokumentet som hevdes å være et falsum, og som Les mer…

Intervju med tidligere fengselsleder

6 august 2010 Ingen kommentarer

– En meget stor del av konflikten handler om fengselslegens manglende vilje til å forholde seg til bestemmelsene i straffegjennomføringsloven.

Tekst: Eirik Junge Eliassen. © Gatemagasinet Virkelig, www.virkelig.no
Varslersaken ved Tromsø fengsel, artikkel 7 av 8

Liv-Rigmor Eidissen. Foto:Kristel-Suzann Aschem

Noen mener du har vært litt hard og utvist for lite ydmykhet som leder. Nå i etterkant, ser du at du kunne håndtert konfliktsakene på et annet vis?

Å være leder er ingen popularitetskonkurranse. Det vil alltid være noen som syns at ting kunne vært gjort annerledes samtidig som andre igjen syns min lederstil er upåklagelig. Jeg har enda til gode å treffe et eneste perfekt og feilfritt menneske. Dette betyr at jeg selvfølgelig ser at jeg kunne ha agert annerledes i ulike situasjoner, men uansett tror jeg Les mer…

Intervju med fengselslegen

6 august 2010 Ingen kommentarer

– Min lojalitet er hos mine pasienter. Hvis jeg ikke protesterte når klare medisinske råd ble tilsidesatt, ville jeg ha sviktet som lege.

Tekst: Eirik Junge Eliassen. © Gatemagasinet Virkelig, www.virkelig.no
Varslersaken ved Tromsø fengsel, artikkel 8 av 8

Fengselslege Kjetil Karlsen. Foto: Eirik Junge Eliassen

Noen mener du har vært steil og utvist for lite ydmykhet for systemet. Nå i etterkant, ser du at du kunne håndtert konflikten på et annet vis?

Min lojalitet er hos mine pasienter. Hvis jeg ikke protesterte når klare medisinske råd ble tilsidesatt, ville jeg ha sviktet som lege. De viktige avgjørelsene i løpet av konflikten har jeg tatt i samråd med betrodde kollegaer og advokaten min. Når jeg ser tilbake, tror jeg ikke vi har gjort alvorlige feilvurderinger.

Denne konflikten må ha vært tøff for deg. Hvordan har den innvirket på deg?

Det har vært slitsomt og gått ut over nattesøvnen i perioder. Spesielt i starten, da det var mye offentlig kritikk mot fengselshelsetjenesten og mot meg. Samtidig har jeg opplevd tydelig og uredd støtte, noen ganger fra mennesker jeg aldri har møtt. Det er fint å være tilbake på jobb etter utestengelsen, og å treffe igjen pasientene mine. Samarbeidet med betjentene og den nye fengselslederen er godt og uproblematisk.

Kan du si noe om ditt forhold til fengselsleder Eidissen? (Har samarbeidet mellom deg og Eidissen vært preget av tillit? Har du noen kontakt med Eidissen i dag?)

Det var vanskelig å etablere en ryddig samarbeidsform mellom Les mer…